Warunki rezerwacji

Rezerwacji jachtu można dokonać:

 1. Dzwoniąc pod numer – 601 184 300.
 2. Wysyłając do Nas formularz rezerwacyjny dostępny na stronie.

Warunki płatności:

 1. Pierwszą przedpłatę w wysokości 50% całkowitej wartości usługi należy wpłacić na konto:
  PKO BP SA o/Iława 58 1020 3583 0000 3302 0037 6442,
  w tytule wpisując wyłącznie – CZARTER oraz swoje imię i nazwisko, w terminie do 7 dni od otrzymania umowy lub w terminie wskazanym w umowie. Pierwsza terminowa wpłata staje się potwierdzeniem czarteru.
 2. Pozostałe 50% należy wpłacić dwa tygodnie przed rozpoczęciem czarteru lub zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie czarteru.

Formularz rezerwacyjny

Początek rezerwacji:
Koniec rezerwacji:
Wybierz jacht:

Prosimy naszych Klientów o dodatkowy kontakt telefoniczny lub e-mailowy  w sprawach potwierdzenia dokonania wpłaty oraz  potwierdzenia godziny przyjazdu na przystań.

Pozostałe informacje dotyczące warunków czarteru znajdą Państwo w regulaminie wynajmu jachtu.

REGULAMIN WYPOŻYCZANI JACHTÓW

 1. Armatorem wypożyczanych jachtów jest Przystań „Skarbek” w Iławie.
 2. Jachty wynajmuje się tylko osobom pełnoletnim, posiadającym odpowiednie kwalifikacje (min. patent żeglarza jachtowego).
 3. Pierwszą przedpłatę w wysokości 50% całkowitej wartości usługi należy wpłacić na konto podane w umowie, w terminie do 7 dni od otrzymania umowy lub w terminie wskazanym w umowie. Pozostałe 50% należy wpłacić dwa tygodnie przed rozpoczęciem czarteru, o ile warunki rezerwacji nie stanowią inaczej.
 4. Przekazanie jachtu odbywa się zawsze na przystani „Skarbek” w Iławie w godzinach: od 16.00 do 18.00 pierwszego dnia czarteru, jeżeli ustalenia pisemne nie wskazują inaczej.
 5. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który stanowi integralną część umowy wynajmu jachtu.
 6. Jacht należy oddać od godz. 9.00 do godz.12.00, ostatniego dnia czarteru, jeżeli ustalenia pisemne nie wskazują inaczej.
 7. Wynajmujący nie zwraca zaliczki w przypadku rezygnacji z wypożyczenia jachtu przez Najemcę, chyba, że umowa stanowi inaczej.
 8. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia jachtu lub silnika, Najemca bezzwłocznie powiadomi o tym wynajmującego i zastosuje się do jego poleceń.
 9. Celem pokrycia ewentualnych strat (opóźnień w zdaniu jachtu, braków w wyposażeniu) armator przed rejsem pobiera kaucję w wysokości 800 PLN za jacht – jej zwrot – o ile nie będzie uchybień, nastąpi w ostatnim dniu czarteru po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przez armatora.
 10. Jacht jest ubezpieczony. W przypadku strat przewyższających wartość kaucji lub, gdy naprawa jachtu jest niemożliwa oraz gdy nastąpiło trwałe uszkodzenie jachtu, armator będzie dochodził odszkodowania od Ubezpieczyciela. W przypadku szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu lub rażącego błędu w sztuce żeglarskiej Armator zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania od sprawcy szkody.
 11. W przypadku spóźnienia w przekazaniu jachtu bosman przystani potrąci z kaucji kwotę 100 zł za każdą godzinę spóźnienia.
 12. W przypadku niemożności dokonania czarteru w terminie wynikającym z umowy, z winy Wynajmującego, Najemcy przysługuje zwrot podwójnej wartości dobowej wynajmowanego jachtu za każdy dzień spóźnienia.
 13. W przypadku niezależnym od Wynajmującego (kradzież jachtu, pożar etc.), Przystań „Skarbek” zwraca całą, wpłaconą przez Najemcę kwotę za czarter.
 14. Prowadzenie jachtu winno odbywać się zgodnie z zasadami dobrej sztuki żeglarskiej.
 15. W czasie trwania rejsu zabronione jest:
 • Prowadzenie jachtu pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 • Korzystanie ze środków ratunkowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Podnajem osobom trzecim.
 • Dokonywanie przeróbek lub poważnych napraw powierzonego jachtu.
 • Slipowanie jachtu pod każdą postacią oraz jego transport drogą lądową (nie dot. Kan. Elb.)
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Spory mogące wynikać w związku z użytkowaniem wynajętego jachtu rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Iławie.
 3. Wszystkie dodatkowe ustalenia między stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Treść w/w regulaminu w pełni akceptuję.

……………………….
podpis Najemcy

WZÓR UMOWY